mR VŨ ANH TUẤN

  • Hội Viên Liên Minh Hàng Hóa Thế Giới (World Cargo Alliance – WCA)
  • Ban Hội Viên Hiệp Hội Logistics Hồ Chí Minh – HLA
  • Giám Đốc Công Ty TNHH Vận Tải Project Shipping